เธญเธดเธญเธด
 

 

 

 

 

 

 

 


ค้นหา : Loading...
ระเบียบ ข้อบังคับ (ลูกจ้างประจำ)  
ระเบียบการลาของลูกจ้างประจำ คลิ้กที่นี่
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 คลิ้กที่นี่
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 คลิ้กที่นี่
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขึ้นสูงของอันดับหรือ ตำแหน่ง พ.ศ. 2550 คลิ้กที่นี่
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ พ.ศ.2548 คลิ้กที่นี่
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 คลิ้กที่นี่
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 คลิ้กที่นี่
ว 38 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างประจำ คลิ้กที่นี่
ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับระดับชั้น การเปลี่ยนตำแหน่ง ของลูกจ้างประจำ 2556 คลิ้กที่นี่

 


 
 

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์
0-4375-4255 โทรสาร 0-4375-4255
All site contents copyright @ 2012
 http://www.pd.msu.ac.th
Contract Administrator methawongkhamta@gmail.com

eng/